Skip to content Skip to footer

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης

   

Η FOOD ADVICE αναλαμβάνει τη μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση  Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων για τη Διαχείριση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη και εφαρμογή των παραπάνω Συστημάτων κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Codex Alimentarius, αλλά και τα πρότυπα EN ISO 22000:2018, FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 κτλ., καθώς επίσης και την προετοιμασία για την πιστοποίηση του αντίστοιχου Συστήματος από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης επιλογής του πελάτη μας.

Επιπροσθέτως, η εταιρία μας αναλαμβάνει την επίβλεψη της εφαρμογής των Συστημάτων που εγκαθιστούμε στις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε και την τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Το HACCP Codex Alimentarius είναι μία διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων. Εκδόθηκε από την επιτροπή του Codex Alimentarius και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωενωσιακή νομοθεσία. Οι επτά (7) αρχές του HACCP είναι οι ακόλουθες:

 1. Ανάλυση προϊόντος, αναγνώριση κινδύνων και καθορισμός μέτρων ελέγχου.
 2. Αναγνώριση Κρισίμων Σημείων Ελέγχου / Critical Control Points (CCPs).
 3. Καθορισμός στόχων και Κρισίμων Ορίων / Critical Limits για κάθε CCP.
 4. Εγκατάσταση διαδικασιών παρακολούθησης για κάθε CCP.
 5. Εγκατάσταση διαδικασιών διορθωτικών ενεργειών για κάθε CCP.
 6. Εγκατάσταση διαδικασιών επαλήθευσης του HACCP.
 7. Εγκατάσταση διαδικασιών γραπτής τεκμηρίωσης.

Μέσω της παρακολούθησης και της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται, δημιουργείται ένα προληπτικό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που επιτυγχάνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, και συμπεριλαμβάνει:

 • Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • Επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την εφαρμογή του HACCP σύμφωνα με το Codex Alimentarius, περιλαμβάνουν:

 • τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική Εθνική και Ευρωενωσιακή νομοθεσία
 • μείωση των αστοχιών και εντοπισμό τυχόν εσφαλμένων πρακτικών
 • ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
 • τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της επιχείρησης

Οι συνέπειες των μη ασφαλών τροφίμων μπορεί να είναι σοβαρές. Τα πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του ISO βοηθούν τους Οργανισμούς να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, ταυτόχρονα με την εναρμόνισή τους με άλλα πρότυπα διαχείρισης ISO. Εφαρμόσιμο σε όλους τους τύπους παραγωγών, το ISO 22000:2018 παρέχει ένα επίπεδο διασφάλισης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, βοηθώντας τα προϊόντα να διασχίσουν τα σύνορα και φέρνοντας στους ανθρώπους τρόφιμα που μπορούν να εμπιστευθούν.

Το ISO 22000:2018 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις  που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει για να λάβει την Πιστοποίηση ISO 22000:2018. Στην ουσία αποτελεί την εξέλιξη των αρχών HACCP. Χαρτογραφεί τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να επιδείξει την ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους για την  Ασφάλεια των Τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή. Εισάγει δε έννοιες όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cybersecurity), η απάτη στον τομέα των τροφίμων (food fraud), η προστασία / άμυνα των τροφίμων από σκόπιμη φθορά (food defence) και η εσκεμμένη επιμόλυνση (intentional contamination), προκειμένου να εμφυσήσει τη λογική των προληπτικών μέτρων απέναντι στους νέους αναδυόμενους κινδύνους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε Οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη θέση του στην τροφική αλυσίδα.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων:

 • Υπάρχει δέσμευση για συνεχή βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων και για συνεχή προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας εισαγωγής κινδύνων στα τρόφιμα
 • Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωενωσιακής Νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή τροφίμων και είναι διαθέσιμα τα σχετικά τεκμήρια.
 • Υπάρχει οικονομικό όφελος για την Εταιρία, δεδομένου ότι μειώνεται η πιθανότητα παραγωγής απορριπτέων προϊόντων
 • Τεκμηριώνεται η παραγωγή τροφίμων καλύτερης ποιότητας
 • Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών
 • Διευκολύνονται οι συναλλαγές με άλλες Εταιρείες
 • Ισχυροποιείται η θέση της Εταιρείας έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού.
 • Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς στους οποίους απαιτείται η εν λόγω Πιστοποίηση.
 • Υπάρχει η δυνατότητα εναρμόνισης με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης ISO.

Το διεθνές πρότυπο BRCGS δημιουργήθηκε το 1996 στη Μεγάλη Βρετανία και ανήκει στα αναγνωρισμένα από τον Global Food Safety Initiative (GFSI) διεθνή πρότυπα. Σήμερα αποτελεί ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως πρότυπα και η εφαρμογή του συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η επιλογή μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BRCGS προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης καθώς πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων
 • Αποτελεί εγγύηση για τον αγοραστή και τον καταναλωτή καθώς εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα παραχθεί, συσκευασθεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου.
 • Ενισχύει τη δύναμη των προϊόντων της επιχείρησης και της επιτρέπει να προμηθεύει κορυφαίες εταιρίες λιανικής πώλησης.
 • Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και διασφαλίζει τη φήμη κάθε επιχείρησης

Ανήκει στα αναγνωρισμένα από τον Global Food Safety Initiative (GFSI) διεθνή πρότυπα. Το IFS (International Food Standard) ασχολείται με την ασφάλεια των τροφίμων και τη διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων στους παρακάτω τομείς:

 • Επεξεργασία και παραγωγή τροφίμων
 • Συσκευασία τροφίμων
 • Αποθήκευση, διανομή, μεταφορά και εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επεξεργασία και παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς

Πρόκειται για ένα δυναμικό πρότυπο το οποίο εξελίσσεται, αναβαθμίζεται και επεκτείνεται συνεχώς θέτοντας νέα κριτήρια τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων μας, την αποφυγή κάθε είδους επιμολύνσεων καθώς και την παραγωγή τροφίμων με σεβασμό στο περιβάλλον και έγνοια γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Η επιλογή μελέτης, ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IFS προσφέρει στην επιχείρηση πολλά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αυξάνει την εμπιστοσύνη των αγοραστών καθώς εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα παραχθεί, συσκευασθεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου.
 • Αυξάνει το κύρος της επιχείρησης μέσω της δέσμευσής της για τήρηση ποιοτικών διαδικασιών και για συνεχή βελτίωση.
 • Ενισχύει τη δύναμη των προϊόντων της επιχείρησης και της επιτρέπει να προμηθεύει κορυφαίες εταιρίες λιανικής πώλησης.
 • Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και διασφαλίζει τη φήμη κάθε επιχείρησης

Το ISO 9001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ως προς τα θέματα Ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών για να λάβει την Πιστοποίηση ISO 9001:2015. Σκοπός του προτύπου ISO 9001:2015 είναι να παρέχει το πλαίσιο για τη διαχείριση απειλών και ευκαιριών ως προς την Ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Απευθύνεται σε εταιρείες / οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την Ποιότητα των προϊόντων κα των υπηρεσιών τους και να ανταποκριθούν με συνέπεια στις προσδοκίες των πελατών τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε Οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθός ή το πεδίο δραστηριότητάς του. Το πρότυπο ISO 9001:2015 βασίζεται σε μια σειρά από αρχές διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής εστίασης στον πελάτη, των κινήτρων και των συνεπειών της ανώτατης διοίκησης, της προσέγγισης της διαδικασίας και της συνεχούς βελτίωσης. Η χρήση του εν λόγω προτύπου βοηθά στη διασφάλιση ότι οι πελάτες λαμβάνουν συνεπή, καλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία με τη σειρά τους φέρνουν πολλά επιχειρηματικά οφέλη.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος για Ποιότητα σε Προϊόντα και Υπηρεσίες:

 • Υπάρχει δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών
 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας/απόδοσης του οργανισμού/ της εταιρείας με επακόλουθα οικονομικά οφέλη
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και συνεχής προσπάθεια για την ικανοποίησή τους
 • Βελτίωση της ικανοποίησης πελατών
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το προσωπικό
 • Μείωση του κόστους που οφείλεται σε εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
 • Αυξάνεται η εμπιστοσύνη, το κύρος, η ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας/ Οργανισμού
 • Ισχυροποιείται η θέση της Εταιρείας έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού
 • Βελτιώνονται οι σχέσεις με τους πελάτες
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς στους οποίους απαιτείται η εν λόγω Πιστοποίηση
 • Υπάρχει η δυνατότητα εναρμόνισης με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης ISO

Το ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ως προς το Σύστημα  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει για να λάβει την Πιστοποίηση ISO 14001:2015. Θέτει, δηλαδή,  τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εταιρεία ή ένας οργανισμός για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που θα του επιτρέπει να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της/του στο περιβάλλον. Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων. Το πρότυπο ISO 14001:2015 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις διακινδυνεύσεις του οργανισμού όσον αφορά τις απειλές και τις ευκαιρίες με σκοπό την επαύξηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης, η οποία γίνεται μέσω της στρατηγικής κατεύθυνσης της επιχείρησης.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής:

 • Υπάρχει δέσμευση για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Μειώνεται το λειτουργικό και περιβαλλοντικό κόστος
 • Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωενωσιακής Νομοθεσίας, σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του και είναι διαθέσιμα τα σχετικά τεκμήρια
 • Εξοικονομείται ενέργεια
 • Εξοικονομείται η κατανάλωση πρώτων υλών και άλλων πόρων
 • Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας
 • Ισχυροποιείται η θέση της Εταιρείας έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού
 • Βελτιώνονται οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εφαρμόζεται αειφορία στη δραστηριότητα της επιχείρησης/ του οργανισμού (green sustainable business)
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς στους οποίους απαιτείται η εν λόγω Πιστοποίηση
 • Υπάρχει η δυνατότητα εναρμόνισης με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης ISO

Το ISO 45001:2018 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για να λάβει την Πιστοποίηση ISO 45001:2018. Σκοπός του προτύπου ISO 45001:2018 είναι να παρέχει το πλαίσιο για τη διαχείριση απειλών και ευκαιριών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Στηρίζεται στην πρόληψη ατυχημάτων και θέτει τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει η εταιρεία ώστε να ελέγξει τους κινδύνους που προκύπτουν για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Απευθύνεται σε οργανισμούς/ εταιρείες που λαμβάνουν σοβαρά τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, τη μείωση των κινδύνων στο χώρο εργασίας και τη δημιουργία καλύτερων, ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος για Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:

 • Υπάρχει δέσμευση για συνεχή βελτίωση τoυ εργασιακού περιβάλλοντος ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Μειώνονται οι πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων και απουσιών από την εργασία
 • Μειώνεται το κόστος μέσω βελτίωσης της ασφάλειας στην εργασία.
 • Βελτιώνονται οι σχέσεις προσωπικού – Διοίκησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αφοσίωση των εργαζομένων στο έργο τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους
 • Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωενωσιακής Νομοθεσίας σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και είναι διαθέσιμα τα σχετικά τεκμήρια
 • Ισχυροποιείται η θέση της Εταιρείας έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς στους οποίους απαιτείται η εν λόγω Πιστοποίηση
 • Υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • Υπάρχει η δυνατότητα εναρμόνισης με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης ISO